Školní řád mateřské školy 2014/2015

Školní řád mateřské školy 2014/2015

Mateřská škola Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice

 

Školní řád mateřské školy

2014/2015

 

je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví a           o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění.

 

Základní údaje:

Název školy:                   Mateřská škola Čakovice I

Adresa školy:                 Mateřská škola Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Ředitelka:                       Mgr. Martina Buderová

Telefon:                          283 932 374

Mobil:                             739 016 447

e-mail:                            ms.cakovice@seznam.cz

internet. str.:                ms-cakovice1.webnode.cz/

Právní forma:                Příspěvková organizace

Zřizovatel:                      Městská část Praha – Čakovice

 

Typ MŠ:                          Celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:              224

Provozní doba:              6,30 – 17,00 hodin

 

Rozpis tříd: Mikado

1.třída – Berušky   - děti stejného věku – tř.uč. N. Novosadová, J.Zárubová

2.třída – Sluníčka  -  smíšená třída – tř.uč. M.Svobodová, B.Pleskotová

3. třída – Veverky – smíšená třída – tř. uč. S.Saňová, K.Ježková, M.Buderová

4. třída – Pastelky – děti stejného věku – tř. uč. M.Suchá, D.Žulevičová

Rozpis tříd: Kvarteto

1.třída – Světlušky – děti stejného věku – tř.uč. M.Junová, M.Rakovanová

2.třída – Žabičky –     děti stejného věku – tř.uč. L.Fusková, M. Dostálová

3. třída – Slůňata -     děti stejného věku – tř.uč. L. Wagnerová, J.Salačová

4. třída – Klokánci -    smíšená třída – tř. uč. p.Malá, K.Peštová

 

Společné aktivity:

Pro rodiče a dětí – besídky, výstavy, zahradní slavnosti a další akce.

 

Využití mateřské školy pro další aktivity – kroužky

Ø  Angličtina

Ø  Taneční kroužek

Ø  Keramika

Ø  Cvičení na overballech

Ø  Další kroužky budou upřesněny během měsíce září 2014

 

Režim dne:

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

Provozní řád:

Zahájení provozu:               6,30 hodin

Příchody dětí:                      6,30 – 8,25 hodin (budovy MŠ se uzamykají v 8,30hod.)       

Dopolední program:           8,30 – 12,15 hodin

Vyzvedávání dětí:              12,15 – 13,00 hodin

Odpočinek:                         13,00 – 14,30 hodin, předškoláci 13,00 – 14,00hodin, klidové zaměstnání  

Odpolední program:         14,30 – 17,00 hodin

Vyzvedávání dětí:             15,00 – 17,00 hodin

Ukončení provozu:            17,00 hodin

Provozní řád školní jídelny MŠ:

Svačina:               9,00 hodin

Oběd:                 11,40 hodin

Svačina:             14,30 hodin

Ø  Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program dětí

Ø  Jídlo dětem vydávají paní kuchařky. Děti jsou učitelkami vedeny k sebeobslužnosti

Ø  Při konzumaci jídel ve třídách vykonávají nad dětskými strávníky paní učitelky aktivní pedagogický dozor

Ø  Cizí strávníci se v MŠ nestravují

Ø  Škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem

 

Pitný režim:

V době mezi 6,30 – 7,30hod. zajišťují pitný režim paní kuchařky formou ovocných šťáv. Čaj mají děti k dispozici po 7,30hod. Do termosů na třídách doplňují čaj paní kuchařky. Pobyt na zahradě nahlásí paní učitelky nejpozději v době ranních svačin paním kuchařkám proto, aby mohly pro pobyt dětí na zahradě připravit termos s čajem (šťávou). Na zahradu donášejí termos paní kuchařky. Děti mají jednorázové kelímky. Termos kuchařky vymyjí a s nově uvařeným čajem  (šťávou) v letním období odnášejí odpoledne na zahradu. Paní učitelky termos odnášejí do MŠ v 17,00 hod.

 

Docházka dítěte do mateřské školy:

Ø  Nástup dětí do MŠ 6,30 – 8,25 hodin (po domluvě i během dopoledne)

Ø  Budovy MŠ se uzamykají v 8,30 hodin, děti jsou již ve své třídě

Ø  Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc, návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně

Ø  Je-li nepřítomnost dítěte v MŠ ohlášena do 8,00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné nehradí

Ø  Odchod dítěte z MŠ v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem

Ø  Rodiče předávají dítě do MŠ učitelce osobně, je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby

Ø  Pokud nemohou rodiče vyzvednout dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tato jiná osoba musí mít písemné zmocnění od rodičů

Ø  Zákonní zástupci předávají dítě do třídy učitelce zdravé

Ø  Při příznacích onemocnění v době pobytu dítěte v mateřské škole jsou rodiče neprodleně telefonicky informování a vyzvání k zajištění další zdravotní péče o dítě. Alespoň jeden ze zákonných zástupců musí být k zastižení na telefonním čísle (udaném v Evidenčním listě dítěte) během celého pobytu dítěte v mateřské škole

Ø  Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení po ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu

 

Denní program:

Ø  Výuka v mateřské škole probíhá podle vzdělávacího programu

Ø  Spontánní hra a řízená pedagogická činnost se vzájemně prolínají, podle momentální situace

Ø  Pohybové aktivity – spontánní (během her), řízené (ranní cvičení, pohybové chvilky během dne) v souladu se školním vzdělávacím programem

Ø  Pobyt venku 10,00 – 11,30 hodin. Přizpůsobuje se podle ročního období a počasí. Sleduje se také stav ovzduší

 

Zodpovědnost učitelek mateřské školy:

Ø  Učitelky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí při všech činnostech v MŠ od doby jejich převzetí od rodičů nebo jiné pověřené osoby až do doby předání dítěte výše uvedeným osobám

Ø  Učitelky ani zaměstnankyně školy za cennosti (popř. hračky), které si dítě přinese do MŠ z domova, nenesou odpovědnost

 

Zápis do mateřské školy:

Ø  Termín zápisu dětí do MŠ na následující školní rok bude včas zveřejněn v MŠ a na webu MŠ

Ø  Podmínky přijetí dětí do MŠ na následující školní rok budou včas zveřejněny na webu MŠ

Ø  Děti se do MŠ obvykle přijímají od začátku školního roku

Ø  Pokud není MŠ kapacitně naplněna, je možno přijímat děti i během školního roku

 

Nástup do mateřské školy:

Ø  Při nástupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim

Ø  V den nástupu rodiče podepíší písemné prohlášení, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření a že dítě nepřišlo v uplynulých 14 dnech do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí

 

Ukončení docházky do mateřské školy:

Ø  Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

·         Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

·         Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

·         Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

·         Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

·         Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů

·         Docházka dítěte je automaticky ukončena při odchodu dítěte do ZŠ

·         Při odkladu školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat ředitelce mateřské školy rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu. V opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat.

 

Uzavření provozu mateřské školy:

Ø  Mateřská škola se uzavírá v měsíci srpnu a o vánočních prázdninách

Ø  Uzavření provozu je oznámeno vždy dva měsíce předem na přístupném a viditelném místě v mateřské škole a na webových stránkách mateřské školy

Ø  Provoz mateřské školy může být také přerušen ze závažných důvodů (organizačních nebo technických – pouze po projednání se zřizovatelem)

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Ø  §5 vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Ø  Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě

Ø  Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte

Ø  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí

Ø  Mateřská škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdraví vývoj

Ø  Zákonní zástupci jsou povinni informovat mateřskou školu (§22 zákona č. 561/2004Sb.) o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na různých akcích (výlety, sportovní akce, plavání apod.)

Ø  Škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci, pedagogičtí zaměstnanci mají k dispozici též mobilní lékárničky, které jsou využívány během pobytu venku, výletu apod.

Ø  V případě úrazu, či náhlého onemocnění dítěte, je neprodleně telefonicky informován  zákonný zástupce a okamžitě proveden zápis do knihy úrazů

Ø  Děti jsou poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, kterých se během pobytu v mateřské škole účastní, zápisy o poučení jsou prováděny jednotlivými učitelkami do třídních knih

Ø  Během vzdělání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci

Ø  Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost zákonných zástupců dítěte nespadá do druhu práce učitelek mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí

Ø  V celém objektu MŠ, včetně školní zahrady je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat

Ø  Učitelky v jednotných třídách jsou odpovědny za dodržování hygieny, přiměřené a bezpečné větrání, dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku aktuálním klimatickým podmínkám

Ø  Během pobytu mimo areál mateřské školy mají děti oblečeny reflexní vesty, učitelky zajišťují bezpečnost dětí – vždy jedna paní učitelka vepředu, druhá vzadu popř. dle okamžité potřeby

Ø  Každý úraz, který se stal dítěti během výchovně – vzdělávacího procesu a při činnostech, které s ním bezprostředně souvisí, je zapsán do knihy úrazů. Kniha úrazů je uložena v ředitelně školy a zákonný zástupce má právo do ní nahlédnout

Ø  Školní úraz není úraz, který se stane dítěti během cesty do mateřské školy, či během cesty z mateřské školy v doprovodu zákonného zástupce, či pověřené osoby

 

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Ø  Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku, učitelky v mateřské škole kladou důraz na individuální přístup k dítěti a na:

·         Rozvoj sebedůvěry (sebevědomí) – výchova k umění říci ne, vzhledem k ochraně zdraví

·         Hravou formou kladen důraz na to, aby děti uměly říci ne různým manipulacím, jsou vedeny k tomu, aby pochopily, že taková odmítnutí nejsou považována za neslušnost, ale naopak

·         Podporovány jsou spontánní dětské aktivity bez viditelných zásahů pedagogů, dětem je poskytnuta možnost volby během jednotlivých činností

·         Seberozvíjení – děti jsou seznamovány s pojmy – zdraví, moje zdraví, ochrana zdraví, předškolní děti jsou vedeny k odpovědím na otázky: co může zkrátit, či poničit zdraví, závislost např. na alkoholu, drogách apod.

·         Děti se učí hájit svůj názor, jsou vedeny k řešení konfliktů, seznamují se s odlišnostmi tělesnými, pohybovými a kulturními

·         Učí se kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad

·         Spoluvytváření kolektivu a pohody v jednotlivých třídách

Ø  Všechny činnosti dětí spojené s ochranou před patologickými jevy probíhají v mateřské škole formou her, v rámci dramatické výchovy, komunikačních činností, kresby a výtvarných činností.

 

Podmínky se zacházením s majetkem školy ze strany dětí

Ø  Po dobu vzdělávání v mateřské škole je dítě učitelkami vedeno k šetrnému zacházení s hračkami, pomůckami a s ostatním majetkem (vybavení jednotlivých tříd MŠ).

Ø  O svévolném poškození majetku mateřské školy dítětem bude neprodleně informován zákonný zástupce dítěte a s ním bude dále situace, případná oprava, či finanční úhrada řešena

 

Spolupráce MŠ a PPP:

Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou MUDr. Halíkové.

 

Různé:

Ø  Podle pokynů učitelek si děti přinesou do MŠ vhodné oblečení, přezůvky s plnou patou, pyžamo, cvičební úbor a podobně

Ø  Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je pro školní rok 2013 – 2014 stanovena  na částku 850,-Kč za jeden kalendářní měsíc. Výše platby za stravování:  celodenní stravování: 33,-Kč/den, bez odpolední svačiny: 30,-Kč/den

Ø  Případné zvýšení platby za stravování dítěte bude oznámeno 1 měsíc předem

Ø  V případě, že dítě nepřítomné v MŠ není odhlášené nejpozději do 8, 00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné hradí.

Ø  V souladu s platnými hygienickými předpisy si rodiče nemohou ani v tento den vyzvednout oběd a svačinu do jídlonosiče

Ø  Zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba, je povinen předávat dítě učitelce osobně. Rovněž je povinen si dítě vyzvedávat pouze s osobním souhlasem učitelky

Ø  Školní zahrada se udržuje pravidelně – sekání trávy podle potřeby v období měsíců říjen – květen, výměna písku 1x za 3 roky

Ø  Zahradní areál je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ. Z bezpečnostních důvodů není povoleno, aby si dítě, případně jeho sourozenec, při příchodu do MŠ a při jeho odchodu z MŠ, hrálo dále v zahradním areálu MŠ, využívalo herní prvky a podobně

Ø  Při opuštění areálu MŠ je povinností rodiče zavírat branku pevně „záklopkou“

Ø  Pokud přijede dítě do MŠ na kole, koloběžce a podobně, nelze tyto z bezpečnostních důvodů ponechat v areálu ani v budově MŠ do vyzvednutí dítěte. Je povinností rodiče, aby si tento prostředek odvezl

Ø  Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost zákonných zástupců dítěte nespadá do druhu práce učitelek mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí

 

 

 

Lůžkoviny, způsob nakládání s prádlem:

Ø  Každé dítě má své lůžkoviny, které jsou pravidelně, podle vyhlášky převlékány. Pyžama dětí jsou dávána rodičům na vyprání 1x týdně nebo podle potřeby

Ø  V případě znečistění lůžkovin dítětem (pozvracení, pomočení a podobně) je toto předáno k vyprání rodičům (v MŠ není prádelna a znečistěné lůžkoviny zde nelze skladovat)

Ø  Výměna prádla – dle vyhlášky a dle potřeby

Ø  Ručníky 1x týdne a dle potřeby

Ø  Pyžama 1x týdně a dle potřeby

Ø  Prádlo je skladováno ve skladu prádla ve skříních. Podle potřeby vydává prádlo uklízečkám školnice MŠ. Za povlékání prádla zodpovídají uklízečky. Děti mají lůžkoviny ve svých přihrádkách, každé má svou značku

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců:

Ø  Práva a povinnosti dítěte a jejich zákonných zástupců se řídí § 21 a §22 zákona č 561/2004Sb., školského zákona v platném znění

Ø  Zaměstnanci školy respektují mezinárodní Úmluvu o právech dítěte

Ø  Zákonný zástupce je povinen omlouvat absenci dítěte neprodleně, při předem známé absenci předem

Ø  Zákonný zástupce je škole povinen poskytnou informace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění do školní matriky. Jde především o následující informace:

·         Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu

·         Údaje o předchozí návštěvě MŠ

·         Údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižní, nebo zdravotně znevýhodněno, popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno

·         Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v MŠ

·         Datum ukončení vzdělávání v MŠ

·         Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

Ø  Zákonný zástupce je povinen poskytovat škole informace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, o veškerých změnách v údajích dítěte (změna telefonu, trvalého bydliště, zdravotního stavu apod.)

Ø  Zákonný zástupce je povinen uhradit stravné za daný měsíc do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na běžný účet školy a vždy uvést variabilní symbol dítěte

Ø  Doklad o zaplacení předkládá ke kontrole zákonný zástupce dítěte třídním učitelkám na požádání a to v případě, že 20.dne příslušného měsíce nejsou peníze za stravování  resp. za úplatu za vzdělávání dítěte na BÚ školy

Ø  V případě infekčního onemocnění dítěte předloží zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že dítě je zdrávo a způsobilé nastoupit do MŠ

Ø  Zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba, je povinen předávat dítě učitelce osobně. Rovněž je povinen si dítě vyzvedávat pouze s osobním souhlasem učitelky.

 

Spolupráce MŠ s rodiči:

Ø  Rodiče mají po domluvě s učitelkami volný přístup do tříd v průběhu celého dne

Ø  Učitelky vedou údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte v MŠ

Ø  Rodiče i další rodinní příslušníci se mohou dle svého zájmu účastnit akcí a aktivit MŠ (besídky, loučení s předškoláky, výstavy apod.) Akcí typu školní výlet se mohou rodiče účastnit pouze v případě, že na daný typ akce jsou ředitelkou školy pověřeni jako pedagogický pracovník

Ø  Informace o svých dětech mohou rodiče získat od třídních učitelek, informace o provozu MŠ a další informace související s MŠ mohou rodiče získat od ředitelky školy, kdykoli po předchozí domluvě.

 

31.08.2014                                                                                    

Mgr. Martina Buderová, ředitelka školy

 

Mateřská škola Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha – Čakovice

 

 

Stanovení výše úplaty

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice vydává  v souladu s ustanovením § 123 a § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6  vyhlášky MŠMT ČR 14/2005 v platném znění, dne 30.6.2014 tuto směrnici:

 

 

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen úplata), možnost snížení, prominutí nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

 

 

Plátci

 

Úhradu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu s výš uvedenými předpisy v plném znění.

 

 

 

Základní částka úplaty

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v nadepsané mateřské škole je pro děti v celodenním provozu pro období 1.9.2014 – 31.8.2015 stanovena na částku 850,-Kč za kalendářní měsíc. Předškolní děti v souladu s platnými školskými předpisy úplatu za předškolní vzdělávání dítěte neplatí (1.9.2014 – 31.8.2015).

Dítě, které se ve školním roce 2013/2014 poprvé vzdělávalo v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2014/2015 bude mít povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ 31.08.2014. Od 01.09.2014 bude hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou MŠ podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

 

 

 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

 

Osvobozen od úplaty bude osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.

Osvobozen od úplaty bude výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti jí prokáže.

 

 

 

Snížení nebo prominutí úplaty o hlavních prázdninách daného školního roku

 

Ø  Ve školním roce 2014/2015 bude úplata upravena na částku 210,-Kč za týden pro děti, které budou MŠ navštěvovat během hlavních prázdnin (částka se odvíjí podle počtu týdnů, na které je dítě zákonným zástupcem přihlášeno)

Ø  Snížena na částku 0,-Kč pro předškolní děti

Ø  Úplata bude prominuta rodičům dětí, které během letních prázdnin MŠ navštěvovat nebudou (zákonný zástupce úplatu pro toto období neplatí)

 

 

 

Snížení nebo prominutí základní částky úplaty v září až červnu daného školního roku:

Základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí:

 

Ø  V případě, že dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce kromě července a srpna

Ø  V měsících, na které ve škole připadá období vedlejších prázdnin (např. vánoční, velikonoční, jarní apod.) a dítě ve dnech vedlejších prázdnin MŠ nenavštěvovalo

Ø  V měsících, na které ve škole připadá období vedlejších prázdnin (např. velikonoční, jarní apod.) a provoz MŠ byl přerušen z důvodu, že k docházce do MŠ v tomto období se přihlásilo méně než 25 dětí.

 

 

 

Podmínky splatnosti úplaty

Základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc v průběhu školního roku je splatná:

 

Do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na běžný účet 000019-0250124399/0800 každému dítěti je přidělen variabilní symbol, který musí být uveden na složence nebo při převodu z účtu. Doklad o zaplacení předkládá ke kontrole zákonný zástupce dítěte třídním učitelkám na požádání a to v případě, že v termínu 15. dne příslušného měsíce nejsou peníze za úplatu na BÚ školy.

 

 

Přechodná ustanovení

 

Každému nově přijatému dítěti do MŠ v průběhu příslušného školního roku bude přidělen nový variabilní symbol neprodleně. Dětem přijatým do MŠ po zápisu bude variabilní symbol přidělen v den nástupu, případně neprodleně.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy a dále pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v nadepsané škole. Nabývá účinnosti dne  01.09.2014. Zároveň ruší účinnost „Stanovení výše úplaty“ ze dne 01.09.2013.

 

 

 

31.08.2014                                                                           

Mgr. Martina Buderová, ředitelka školy

 

Mateřská škola Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 - Čakovice

 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY MŠ

 

 

Mateřská škola

 

Adresa sídla školy:                 Mateřská škola I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 - Čakovice

Ředitelka:                               Mgr. Martina Buderová

Telefon:                                  283 932 374

Mobil:                                     739 016 447

e-mail:                                               ms.cakovice@seznam.cz

Ekonomka školy:                    Ing. Michaela Vintišková

Mobil:                                    733 103 119

 

Zřizovatel:                              Městská část Praha – Čakovice

 

 

Zásady provozu

 

Ø  Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonů č. 76/1978 Sb., č. 390/1991 Sb., č. 258/2000 Sb. o školním stravování, vyhlášek č. 48/1993 Sb., č. 107/2005 Sb., o školním stravování a č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vše ve znění platných předpisů. Je dodržován HACCP.

Ø  Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v ředitelně školy

Ø  ŠJ MŠ zajišťuje stravování dětí

Ø  Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny

Ø  V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je třeba dítě odhlásit nejpozději v příslušný den do 8,00 hodin, potom stravné rodič nehradí. V opačném případě, tedy dítě nepřítomné v MŠ není odhlášeno do 8,00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné hradí.

Ø  Jídlo dětem vydávají paní kuchařky. Děti jsou učitelkami vedeny k sebeobslužnosti.

Ø  Při konzumaci jídel ve třídách vykonávají nad dětskými strávníky paní učitelky aktivní pedagogický dozor

Ø  Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin

Ø  Strávník má nárok na svačiny a oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu svačin a oběda

Ø  Nesnědené jídlo strávník vrací společně s použitým nádobím na určené místo

Ø  Vynášení obědů z MŠ je zakázáno

Ø  Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují

Ø  Škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem

 

Provoz ŠJ MŠ

 

Ø  Svačina:                                  09,00 hodin

Ø  Oběd:                                     11,40 hodin

Ø  Svačina:                                  14,30 hodin

 

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program dětí

                       

Pitný režim

 

Ø  V době mezi 6,30 – 7,00 zajišťují pitný režim paní kuchařky formou ovocných šťáv

Ø  Po 7,00 hodině doplňují čaj do termosů ve třídách paní kuchařky

Ø  Pobyt na zahradě nahlásí paní učitelky nejpozději v době ranních svačin paním kuchařkám proto, aby mohly pro pobyt dětí na zahradě připravit termos s čajem (šťávou)

Ø  Na zahradu donášejí termos paní kuchařky. Děti mají jednorázové kelímky

Ø  Termos kuchařky vymyjí a s nově uvařeným čajem (šťávou) v letním období odnášejí odpoledne na zahradu

Ø  Paní učitelky termos odnášejí do MŠ v 16,30 hodin

Ø  Po 16,30 hodině mají děti, které ještě v MŠ jsou, k dispozici čaj (šťávu) v termosu v MŠ, popřípadě vodu se šťávou pro děti připraví paní učitelky

 

Výše stravného

 

Ø  Výše platby za stravování je pro období školního roku 2014 - 2015 stanovena následovně:

Ø   

děti celodenní stravování:                                         33,-Kč/den

bez odpolední svačiny:                                                30,-Kč/den

 

Ø  Případné změny výše platby za stravování budou oznámeny zákonným zástupcům i zaměstnancům MŠ s předstihem 1 měsíce.

 

Placení stravného

 

Ø  Placení stravného dětí i zaměstnanců se provádí převodem z účtu nebo složenkou        na účet školy, číslo 000019-0250124399/0800

Ø  Variabilní symbol je každému dítěti přidělen (stejný jako na platbu úplaty, viz. formulář v šatnách jednotlivých tříd).

Ø  Úhradu stravného na příslušný měsíc uhradí zákonní zástupci dítěte i zaměstnanci MŠ vždy nejpozději 15. den v předcházejícím měsíci proto, aby platba byla nejpozději 1. den v daném měsíci připsána na BÚ školy.

Ø  Doklad o zaplacení stravného předkládá ke kontrole zákonný zástupce dítěte třídním učitelkám na požádání a to v případě, že v termínu do 15. dne příslušného měsíce nejsou peníze za stravování na BÚ školy.

Ø  Nebude-li stravné včas průkazně zaplaceno (viz výše), nemůže být strava vydána, a proto v případě dětí nemůže být dítě následující den do MŠ přijato

 

 

Odhlášky ze stravování

 

Ø  Na přechodnou dobu se odhlášení stravování provádí v MŠ osobně nebo telefonicky na číslech 283 932 374 nebo 734 245 214 den předem, nejpozději však do 8,00 hodin příslušného dne

Ø  V případě, že dítě není odhlášené den předem nebo nejpozději do 8,00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné hradí.

Ø  V souladu s platnými hygienickými předpisy si nemohou rodiče ani ve výše uvedený den vyzvednout oběd ani svačinu do jídlonosiče

Ø  Neodhlášené stravné je strávníkovi účtováno

 

Stav účtu

 

Ø  Každý strávník může zjistit:

·         telefonicky na čísle 733 103 119 (ekonomka školy Ing. Michaela Vintišková) – v pracovní dny od 8,30 hodin do 15,00 hodin, nebo lze využít e-mailové komunikace: ekonom.mscakovice@seznam.cz

·         písemně na písemné vyžádání spolu s přehledem odebraných obědů

·         O stavu účtu nepodávají informace učitelky MŠ

 

 

Vyúčtování na konci školního roku

 

Ø  Bude provedeno u každého strávníka následovně:

·         ponechán na kontě zůstatek pro příští školní rok,

·         složenkou, či bankovním převodem v případě, že dítě končí docházku do MŠ v dohodnutém termínu

 

Doba prázdnin, případně mimořádného volna

 

Ø  V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.     O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ

 

 

 

 

Jídelní lístek

 

Ø  Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ.

Ø  Jídelní lístek je vyvěšován zároveň na internetových stránkách. Naleznete ho:

 

§  Na internetových stránkách MŠ Čakovice I: https://ms-cakovice1.webnode.cz/

 

Dotazy, připomínky

 

Ø  Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat či řešit přímo s paní vedoucí ŠJ MŠ nebo ředitelkou školy.

 

 

 

Tento „Provozní řád ŠJ MŠ“ je závazný pro všechny pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky školy, dále pro všechny děti přijaté do nadepsané MŠ i pro jejich zákonné zástupce a nabývá účinnosti dne 01.09.2014. Zároveň ruší účinnost „Provozního řádu ŠJ MŠ“ ze dne 01.09.2013.

 

 

 

 

 

31.08.2014                                                                                 

Mgr. Martina Buderová, ředitelka školy


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661