Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Čakovice I.

Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Čakovice I.

Mateřská škola Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice

 

 

 

Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice ve školním roce 2014-2015

 

 

 

Č.j.:  372/PP/2014               Tel.č. 283 932 374                

e-mail: ms.cakovice@seznam.cz

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice I stanovila v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podmínky, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice ve školním roce 2014-2015 v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu dokladem.

 

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

 

V souladu s ustanovením odst. 4 § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů:

 

 

 

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Praha 9 – Čakovice.

 

 

2. Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.

 

 

3. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

 

 

 

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Městská část
Praha - Čakovice

10 bodů

Věk dítěte
ke dni
31. srpna kalendářního
roku,
kdy zápis probíhá

4 roky

4 body

3 roky

3 body

2 roky - podmínkou
je dovršeni věku
3 let nejpozději k 31. prosinci kalendářního roku, kdy probíhá zápis

2 body

Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

5 bodů

 

Rodiče dítěte zapsaného do výše nadepsané školy předloží (ve dnech 5. a 6.3.2014. Ve středu 5.3. od 13,00 – 17,00hod. a ve čtvrtek 6.3. od 10,00 – 12,00hod.) ředitelce MŠ evidenční list s potvrzením od dětského lékaře, že je dítě očkováno v plném rozsahu a podle platného očkovacího kalendáře nebo doklad o tom, že se dítě očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů) s s vyjádřením dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Dále předloží přihlášku dítěte do mateřské školy. V případě, že nebude splněna tato podmínka, nemůže být dítě k předškolnímu vzdělávání do nadepsané školy přijato vůbec.

Na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“), mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Zákonný zástupce podáním žádosti o přijetí do Mateřské školy Čakovice I bere shora uvedené skutečnosti na vědomí a s těmito podmínkami přijetí souhlasí.

 

 

 

 

Dne:  21.01.2014                                                   

Mgr. Bc. Martina Buderová, ředitelka školy


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661